Projekat: Konsultantske usluge za visokonaponsku vezu Italija – Crna Gora

октобар 6, 2016

Prenosna veza HVDC omogućiće međusobno povezivanje italijanske i crnogorske električne mreže na 400 kV. Stvaranje nove interkonekcije između Italije i Crne Gore omogućiće razmjenu električne energije između Crne Gore i Italije, takođe povećavajući operativnu pouzdanost zagarantovanu proširenom sposobnošću pružanja uzajamne podrške obema oblastima.

Glavni djelovi HVDC prenosne veze su:

  • Priključak na 400kV S / S Lastva
  • HVDC konverzija
  • Veza sa podmorskim kablom Italija - Crna Gora

Wind d.o.o je izvršio sljedeće usluge:

a) reviziju, integraciju i prevod bilo kog dokumenta na crnogorski, u konačnoj verziji i odobrenom od strane krajnjeg klijenta, koji je direktor dostavio konsultantu kako bi svaki od tih dokumenata bio usklađen sa crnogorskim zakonima i propisima koji se primjenjuju u realizaciji Projekta, a posebno u vezi sa dobijanjem odobrenja za cjelokupan „Glavni projekat“ od Nadležne vlasti. Takve aktivnosti takođe uključuju trajno povezivanje (što zauzvrat uključuje sastanke, konferencijske pozive, video-konferencije itd.) sa tehničkim timom naručioca, kao i sa tehničkim timom krajnjeg klijenta, radi dogovora o predloženim integracijama / revizija svakog dokumenta;

b) pomoć koja se daje nalogodavcu u bilo kojoj aktivnosti i u vezi sa bilo kojom fazom koja je potrebna za dobijanje građevinskih dozvola, kao i bilo koja druga nacionalna ili lokalna ovlašćenja / dozvole neophodne za započinjanje i izvršenje dijela projekta koji se nalazi u Crnoj Gori. Takva aktivnost takođe uključuje trajno povezivanje (što zauzvrat uključuje sastanke, konferencijske pozive, video-konferencije, itd. Itd.) sa tehničkim timom naručioca, kao i sa tehničkim timom krajnjeg klijenta, kako bi se pronašlo najbolje rešenje kako bi se ubrzalo dobijanje odobrenja za „Glavni projekat“ od Nadležne vlasti;

c) Konsultant je naročito izjavio da je svjestan da Nalogodavac, da bi sproveo Projekat, treba da uključi profesionalni entitet sa dubokom stručnošću u domenu inženjerskih usluga relevantnih za postizanje navedenog Projekta, koji će pružiti Nalogodavcu pregled tehničkih crteža i / ili dokumenata koje je već pripremio Nalogodavac kako bi:
(i) prikazati svaki od takvih crteža i / ili dokumenata u skladu sa crnogorskim zakonima i propisima koji se primjenjuju na Projekat (i stoga takva aktivnost uključuje i prevod takvih dokumenata na crnogorski jezik), i
(ii) pomoći nalogodavcu u pribavljanju svakog od takvih crteža i / ili dokumenata:
(a) službeno pismeno odobrenje i ovlašćenje recenzenta (kako je naknadno definisano); i
(b) pod uslovom da dobiju prethodno ovlašćenje / odobrenje Recenzenta i dozvole potrebne u skladu sa crnogorskim zakonima, kako bi započeli građevinski radovi u Crnoj Gori koji se odnose na Projekat.